blog

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla małżonka

W sytuacji, gdy małżonkowie nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy, z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Upadłość konsumencka jednego z małżonków powoduje

Read More

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd

Z dniem ogłoszenia upadłości, dłużnik zobowiązuje się do współpracy z syndykiem. Rolą syndyka jest spieniężenie i likwidacja całego majątku. Pamiętać należy, że od ogłoszenia postanowienia,

Read More

Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy komornik prowadzi egzekucję?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy upadłości. Po uprawomocnieniu

Read More

40 euro rekompensaty za nieterminową płatność w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w art. 10 przewiduje zwrot kosztów odzyskiwania należności. Jeżeli dłużnik spóźnia się z zapłatą za dostarczony produkt, wykonaną usługę i upłynął już termin płatności wskazany w fakturze VAT, a zatem wierzyciel nabył uprawnienia do odsetek to, dochodząc należnej mu zapłaty, ma prawo dochodzić dodatkowo równowartości kwoty 40 euro, która ma za zadanie zrekompensować koszt odzyskiwania należności.

Read More

Czym jest „rozwód” kościelny?

Na początek kilka wyjaśnień.  „Rozwód” kościelny- tak potocznie nazywa się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Prawidłowa nazwa takiego postępowania jest o tyle istotna, że

Read More

OGÓLNE INFORMACJE O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka została uregulowana w ustawie prawo upadłościowe. Osoby które nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań mogą złożyć

Read More