Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd

Z dniem ogłoszenia upadłości, dłużnik zobowiązuje się do współpracy z syndykiem. Rolą syndyka jest spieniężenie i likwidacja całego majątku. Pamiętać należy, że od ogłoszenia postanowienia, dłużnik nie może zawierać już żadnych umów, które pociągałyby za sobą kolejne zobowiązania finansowe, z wyjątkiem tych, które dotyczą życia codziennego np. zakupu jedzenia, ubrań czy artykułów higieny osobistej. Po zakończeniu przez syndyka wszystkich czynności, sąd może w całości umorzyć wszystkie zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, w sytuacjach określonych w ustawie. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Polega to na tym, iż zadłużenie rozkładane jest na raty i spłacane według wcześniej opracowanego planu spłaty wierzycieli. Sąd w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli określa jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Add your Comment