Specjalizacje

Kancelarie świadczą usługi w zakresie

 • prowadzenia spraw przed wszystkimi sądami i instytucjami w całej Polsce
 • udzielania porad prawnych
 • pisania pism procesowych
 • tworzenia umów i opinii
 • obsługi prawnej przedsiębiorców


Ceny usług Kancelarii ustalane są z klientem indywidualnie, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu oraz czasu pracy, a także z uwzględnieniem skali trudności przedstawianych spraw. 

Obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie:

 • prowadzenia postępowań związanych z ogłoszeniem upadłości
 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania opinii prawnych
 • opiniowania i przygotowania umów
 • sporządzania pism przedsądowych oraz w pism postępowaniu sądowym jak także pism w zakresie innych postępowań
 • reprezentacji przed sądami i innymi organami
 • reprezentacji w sporach z dłużnikami lub wierzycielami

Sprawy cywilne

 • Upadłość konsumencka, w tym postępowanie przed syndykiem
 • O zapłatę ( w tym dochodzenie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, najmu, pożyczki i innych umów cywilnoprawnych),
 • Sprawy z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy
 • Sporządzenie umów cywilnoprawnych
 • Odwołanie darowizny
 • Rozwiązanie umowy dożywocia
 • Wyjawienie majątku 
 • Ubezwłasnowolnienie 
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia ( w tym za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie)
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 
 • Spawy dotyczące kredytów frankowych

  Prawo rodzinne:

 • Rozwód
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa kanoniczego (rozwód kościelny)
 • Separacja
 • Alimenty
 • Kontakty
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • Zaprzeczenie ojcostwa
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • Zagrożenie karą za niewykonywanie kontaktów
 • Przysposobienie, kuratela, opieka

Prawo nieruchomości:

 • Podział majątku
 • Zniesienie współwłasności
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Zasiedzenie
 • Doradztwo przy umowach przedwstępnych i deweloperskich
 • Ochrona prawa własności, roszczenia windykacyjne
 • Ochrona posiadania, roszczenia posesoryjne
 • Spawy związane z ustanawianiem służebności
 • Ustanowienie drogi koniecznej
 • Sprawy wieczystoksięgowe
 • Eksmisje

Prawo spadkowe:

 • Uznanie za zmarłego
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Nieważność testamentu
 • Dział spadku
 • Zachowek

Prawo pracy:

 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (przywrócenie do pracy, odszkodowanie)
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Naruszenie dóbr osobistych w pracy
 • Mobbing

Prawo ubezpieczeniowe:

 • Dochodzenie praw z tytułu emerytury
 • Składanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • Sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawy karne:

 • Reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą oraz  postępowania sądowego
 • Tymczasowe aresztowanie
 • Odroczenie wykonania kary
 • Udzielenie przerwy w wykonywaniu kary
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
 • Dozór elektroniczny
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych 
 • Reprezentacja w postępowaniach z oskarżenia prywatnego