OGÓLNE INFORMACJE O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka została uregulowana w ustawie prawo upadłościowe. Osoby które nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.  Jest to instytucja która ma pomóc osobom, które z różnych powodów znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, posiadają zadłużenia, których nie są w stanie regulować i są niewypłacalne.  Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, a więc pozbycie się długów.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka przysługuje wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Uprzednie prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, nie stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pod warunkiem że owa działalność na dzień składania wniosku została zamknięta.

Kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Art. 491 (4) prawa upadłościowego zawiera katalog negatywnych przesłanek, skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej min. w sytuacji gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika było już prowadzone postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone, uchylono plan spłaty wierzycieli, czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, dłużnik mając taki obowiązek nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd także oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Te dwie negatywne przesłanki z reguły są najtrudniejsze do wykazania prze Sądem. Ma tu znaczenie bardzo wiele czynników tj. osobiste, zawodowe czy zdrowotne. Wyłącznie doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się sprawami upadłościowymi, posiadający szeroką wiedzę w tym zakresie, w sposób właściwy i prawidłowy rozumieją znaczenie tych skomplikowanych przepisów. Pamiętać należy, iż prawidłowa ocena konkretnej sprawy i dobrze przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi klucz do sukcesu. Brak wiedzy i doświadczenia w tej materii, samodzielne składanie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może spowodować negatywne, nieodwracalne skutki, w postaci oddalenia wniosku.

Czy trzeba posiadać majątek na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osoby które nie posiadają żadnego majątku min. nieruchomości, samochodu, komputera, telefonu, ani też żadnych rzeczy o znacznej wartości mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Brak jakiekolwiek majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czy na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest odpowiedni termin?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest związany żadnym terminem. Dłużnik może go złożyć w dowolnym czasie.

Długi z działalności gospodarczej a upadłość konsumencka?

Często zdarza się tak, że osoby oprócz zobowiązań prywatnych posiadają także zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, która została już zamknięta. Czasem bywa tak, że wszystkie zobowiązania dotyczą wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, jednak ustawa przewiduje pewne warunki. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy zobowiązania dotyczą uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawiają za tym względy słuszności i zasady humanitaryzmu. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i jest wiele czynników które wpływają na powstanie długów. Dlatego też nie we wszystkich przypadkach będzie możliwe skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej mając zobowiązania z prowadzonej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka a upadłość gospodarcza

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje dwa rodzaje upadłości, które w zależności od rodzaju zadłużonego i niewypłacalnego podmiotu dzielą się na:

– upadłość konsumencką , czyli upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

– upadłość gospodarczą, czyli upadłość przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne min. spółki prawa handlowego)

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, które posiadają zadłużenia, których nie są w stanie regulować, mają prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to więc uprawnienie jakie im przysługuje, a nie obowiązek.

Przedsiębiorcy posiadający zadłużenia , których nie są w stanie regulować, mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do upadłości. Niezbędnym warunkiem do ogłoszenia upadłości gospodarczej jest posiadanie przez przedsiębiorcę majątku, w wysokości pozwalającej co najmniej na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Add your Comment